எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

விலகியதை மறக்க முடியாததால் வருவதையும் ஏற்க இயலவில்லை .............

விலகியதை 

மறக்க 
முடியாததால் 
வருவதையும் 
ஏற்க
இயலவில்லை ..........

பதிவு : அனிதா
நாள் : 9-Jul-18, 4:29 pm

மேலே