எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உன் தக தக மேனியில் தங்கம் மங்கி விட்டது...

உன் தக தக மேனியில் 

தங்கம் மங்கி விட்டது 
கொஞ்சம் வெளிச்சம் 
கடனாக கொடு
பிழைத்து போகட்டும்


பதிவு : க நேசன்
நாள் : 16-Mar-19, 8:28 pm

மேலே