எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

இங்கு ஆபாசம் எதுவுமில்லை...போட்டியாகவிருந்தாலும் சக மனிதனிடம் இருக்கவேண்டிய மனிதநேயம்...இங்கு ஆபாசம் எதுவுமில்லை...போட்டியாகவிருந்தாலும் சக மனிதனிடம் இருக்கவேண்டிய மனிதநேயம் மட்டுமே உள்ளது.

பதிவு : தோழி துர்க்கா
நாள் : 31-Jul-14, 6:30 pm

மேலே