ஆமை புகுந்த வீடு விளங்காதா ?

ஆமை புகுந்த வீடு விளங்காது ? என்று சொல்லும் பழமொழி என்ன விளக்கம் இருக்கும் .

நாம் பல பழமொழிகளை தவறாக விளக்கத்தில் புரிந்து கொண்டு பயன்படுத்தி வருகிறோம் .. அவை என்ன என்ன என்று பிறகு சொல்கிறேன் .
இப்போது மேல சொன்ன பழமொழிக்கு என்ன விளக்கம் ?கேட்டவர் : வேலு
நாள் : 17-Sep-14, 3:03 pm
0


மேலே