பொறுமை

உங்களுக்கு எப்பொழுது பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது ?கேட்டவர் : அஞ்சலி
நாள் : 23-Oct-17, 5:30 pm
1


மேலே