பிரித்து எழுதி பொருள் தருக

செங்கட்காரான்.

வண்டார்குழலி.

மகரநெடுங்குழைக்காதர்.


மேற்குறிப்பிட்ட சொற்றொடரை பிரித்து பொருள் பதியுங்கள்.
உங்கள் தமிழ்ஆர்வத்துக்கு ஒரு தேர்வு..!கேட்டவர் : குமரிப்பையன்
நாள் : 16-Jan-18, 9:53 pm
0


மேலே