ஆசிரிய விருத்தம்

ஆசிரிய விருத்தம் சரி பார்ப்பது எப்படி? அவலோகிதம் சரியாக சொல்வதாகத் தெரிய விலை. (இங்குள்ள சரிபார்த்த படைப்புகளுக்கே தவறான விடை தருகிறது). நான் எழுதிய விருத்தத்தை எப்படிச் சரி பார்ப்பது?கேட்டவர் : Dr B Chandramouli
நாள் : 21-Jan-24, 5:43 pm
0


மேலே