கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

எந்த வகையான திருமணத்தை நீங்கள் ஆதரிப்பீர்கள்?


எந்த வகையான திருமணத்தை நீங்கள் ஆதரிப்பீர்கள்?


vickramhx 05-Jun-2013 இறுதி நாள் : 12-Jun-2013
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

காதல் திருமணம்

14 votes 10%

காதலுடன் கூடிய நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம்

90 votes 64%

நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம்

22 votes 16%

கருத்து கூற இயலாது

4 votes 3%

ஏதோ ஒரு திருமணம் ஆனா சரி

10 votes 7%

வாசகர் தேர்வு

காதல் திருமணம்

90 votes 18%

காதலுடன் கூடிய நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம்

267 votes 54%

நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம்

79 votes 16%

கருத்து கூற இயலாது

6 votes 1%

ஏதோ ஒரு திருமணம் ஆனா சரி

50 votes 10%


மேலே