கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இன்றைய சமூக ஊடகங்கள் மூலம் நாம் இன்னும் பின் நகர்ந்து போகிறோமா?


இன்றைய சமூக ஊடகங்கள் மூலம் நாம் இன்னும் பின் நகர்ந்து போகிறோமா?


Nathan5a854b1c08cea 15-Jul-2018 இறுதி நாள் : 27-Jul-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

67 votes 59%

இல்லை

33 votes 29%

இனி போவோம்

9 votes 8%

தெரியவில்லை

5 votes 4%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

953 votes 55%

இல்லை

468 votes 27%

இனி போவோம்

167 votes 10%

தெரியவில்லை

150 votes 9%


மேலே