கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

சர்க்கரை ஏற்றுமதியை இந்தியா தடை செய்ய வேண்டும் என்ற HSBC -ன் கோரிக்கைப் பற்றிய உங்கள் கருத்து


சர்க்கரை ஏற்றுமதியை இந்தியா தடை செய்ய வேண்டும் என்ற HSBC -ன் கோரிக்கைப் பற்றிய உங்கள் கருத்து.


vickramhx 19-Mar-2014 இறுதி நாள் : 26-Mar-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சர்க்கரை ஏற்றுமதி விவசாயிகளுக்கு மிக முக்கியம்

2 votes 25%

இந்தியாவிலேயே தேவை அதிகமுள்ளதால் ஏற்றுமதி கூடாது

5 votes 63%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 13%

வாசகர் தேர்வு

சர்க்கரை ஏற்றுமதி விவசாயிகளுக்கு மிக முக்கியம்

4 votes 33%

இந்தியாவிலேயே தேவை அதிகமுள்ளதால் ஏற்றுமதி கூடாது

7 votes 58%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 8%


மேலே