கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

எதற்காக மூன்றாம் உலகப்போர் உருவாகும்?


எதற்காக மூன்றாம் உலகப்போர் உருவாகும்?


vickramhx 16-Jul-2014 இறுதி நாள் : 23-Jul-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

உணவு

1 votes 5%

எண்ணை

1 votes 5%

தண்ணீர்

12 votes 57%

நிலம்

2 votes 10%

மொழி

0 votes 0%

இனம்

1 votes 5%

மதம்

1 votes 5%

சப்ப காரணங்கள்

0 votes 0%

மற்ற காரணங்கள்

0 votes 0%

போர் வராது

3 votes 14%

வாசகர் தேர்வு

உணவு

0 votes 0%

எண்ணை

0 votes 0%

தண்ணீர்

7 votes 41%

நிலம்

1 votes 6%

மொழி

2 votes 12%

இனம்

0 votes 0%

மதம்

0 votes 0%

சப்ப காரணங்கள்

1 votes 6%

மற்ற காரணங்கள்

2 votes 12%

போர் வராது

4 votes 24%


மேலே