கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மனிதனுடன் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு செல்லும் நாசாவின் ஓரியன் விண்கலம் விரைவில் ஏவப்பட உள்ளது இது நாம் செவ்வாயை ஆக்கிரமிக்கும் முதல் முயற்சியா?


மனிதனுடன் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு செல்லும் நாசாவின் ஓரியன் விண்கலம் விரைவில் ஏவப்பட உள்ளது. இது நாம் செவ்வாயை ஆக்கிரமிக்கும் முதல் முயற்சியா?


vickramhx 04-Dec-2014 இறுதி நாள் : 11-Dec-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம் செவ்வாய் சகோதரர்களுக்கு வணக்கம்

2 votes 50%

இல்லை வெகுதூரம் உள்ளது

1 votes 25%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 25%

வாசகர் தேர்வு

ஆம் செவ்வாய் சகோதரர்களுக்கு வணக்கம்

1 votes 33%

இல்லை வெகுதூரம் உள்ளது

2 votes 67%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%


மேலே