கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இளைஞர்களிடையே தமிழ் உணர்வு குறைந்ததற்கு இவர்களில் யார் காரணம்?


இளைஞர்களிடையே தமிழ் உணர்வு குறைந்ததற்கு இவர்களில் யார் காரணம்?


Nivas Kannan 10-Dec-2014 இறுதி நாள் : 27-Dec-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆசிரியர்கள்

2 votes 13%

பெற்றோர்கள்

2 votes 13%

வேலை வாய்ப்பின்மை

4 votes 25%

வேறு காரணிகள்

1 votes 6%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

சமுதாயம்

7 votes 44%

வாசகர் தேர்வு

ஆசிரியர்கள்

4 votes 11%

பெற்றோர்கள்

9 votes 24%

வேலை வாய்ப்பின்மை

11 votes 29%

வேறு காரணிகள்

2 votes 5%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 3%

சமுதாயம்

11 votes 29%


மேலே