கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நிலம் கையகப்படுத்தும் சட்டத்தில் மத்திய அரசு காட்டும் தீவிரம்


நிலம் கையகப்படுத்தும் சட்டத்தில் மத்திய அரசு காட்டும் தீவிரம்


vickramhx 27-Feb-2015 இறுதி நாள் : 06-Mar-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

வளர்ச்சிக்கானது

5 votes 36%

தனியார் நலன்

2 votes 14%

பிடிவாதப் போக்கு

5 votes 36%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 14%

வாசகர் தேர்வு

வளர்ச்சிக்கானது

12 votes 24%

தனியார் நலன்

15 votes 30%

பிடிவாதப் போக்கு

19 votes 38%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

4 votes 8%


மேலே