கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மீண்டும் முதல்வராகும் ஆசை எனக்கு இல்லை என்று கருணாநிதி கூறியிருப்பது


மீண்டும் முதல்வராகும் ஆசை எனக்கு இல்லை என்று கருணாநிதி கூறியிருப்பது


vickramhx 03-Mar-2015 இறுதி நாள் : 10-Mar-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

வரவேற்கத்தக்கது

8 votes 62%

மாறுதலுக்குரியது

2 votes 15%

ஏமாற்றம் தருவது

2 votes 15%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 8%

வாசகர் தேர்வு

வரவேற்கத்தக்கது

11 votes 52%

மாறுதலுக்குரியது

6 votes 29%

ஏமாற்றம் தருவது

1 votes 5%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3 votes 14%


மேலே