கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தாமதமாகும் தீர்ப்புக்கு தமிழக அரசியலில் தாக்கம் இருக்குமா?


தாமதமாகும் தீர்ப்புக்கு தமிழக அரசியலில் தாக்கம் இருக்குமா?


vickramhx 17-Apr-2015 இறுதி நாள் : 24-Apr-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

10 votes 67%

இல்லை

4 votes 27%

தெரியவில்லை

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 7%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

45 votes 82%

இல்லை

4 votes 7%

தெரியவில்லை

2 votes 4%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

4 votes 7%


மேலே