கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பள்ளிகளில் தியானத்தை பாடத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மாற்றவேண்டுமா?


பள்ளிகளில் தியானத்தை பாடத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மாற்றவேண்டுமா?


vickramhx 22-Apr-2015 இறுதி நாள் : 29-Apr-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

11 votes 100%

இல்லை

0 votes 0%

அப்படி கூற இயலாது

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

33 votes 89%

இல்லை

1 votes 3%

அப்படி கூற இயலாது

2 votes 5%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 3%


மேலே