உண்மையான நட்பு ஆரோக்கியம் போன்றது. அதனை இழக்கும் - வோல்டன்

உண்மையான நட்பு ஆரோக்கியம் போன்றது அதனை

உண்மையான நட்பு ஆரோக்கியம் போன்றது அதனை
ஆசிரியர் : வோல்டன்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

உண்மையான நட்பு ஆரோக்கியம் போன்றது. அதனை இழக்கும் வரை அதன் மதிப்பை நாம் உணர்வதில்லை.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே