அந்திமம்

பூ உதிர்ந்த முல்லைக் காம்பாய்
மரம் பட்ட
சாலைக் கென்னை
அனுப்பு முன்
பேரைக் கொஞ்சம்
சோதித்துப் பாருங்கள் ஸார்.


  • கவிஞர் : ஞானக்கூத்தன்
  • நாள் : 9-Sep-14, 3:21 pm
  • பார்வை : 0

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே