அந்திமம்

பூ உதிர்ந்த முல்லைக் காம்பாய்
மரம் பட்ட
சாலைக் கென்னை
அனுப்பு முன்
பேரைக் கொஞ்சம்
சோதித்துப் பாருங்கள் ஸார்.


கவிஞர் : ஞானக்கூத்தன்(9-Sep-14, 3:21 pm)
பார்வை : 0


மேலே