குமுறல்

செருப்பு
ஆண்டநாள்
அது
என்கிறாய்....

சொல்
செருப்பைச்
செய்தவன்
ஆளும் நாள்
எது?


  • கவிஞர் : காசி ஆனந்தன்
  • நாள் : 12-Apr-11, 10:31 pm
  • பார்வை : 242

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே