கன்னித்தன்மை கேள்வி பதில்கள்

(கன்னித்தன்மை Questions and Answers)


கன்னித்தன்மை கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
கற்பு பெண்களுக்கு மட்டும்தானா ?
 பெண் ,   கற்பு ,   Science ,   virginity ,   கன்னித்தன்மை
2 மனிதன்
05-Jun-18

கன்னித்தன்மை கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் - எழுத்து.காம்


மேலே