எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நான் எங்கு சென்றாலும் என்னை தொடர்கிறாள், நிழலாக அல்ல...

நான் எங்கு சென்றாலும் என்னை தொடர்கிறாள்,

நிழலாக அல்ல நினைவாக . .

பதிவு : Piranha
நாள் : 20-Oct-14, 10:12 am

மேலே