எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

"""""நினைவுகள்""" எப்படி சொல்லுவேன் என் சோகம் தனை!! சொல்லிவிட்டால்...

"""""நினைவுகள்"""

எப்படி சொல்லுவேன்
என்
சோகம் தனை!!
சொல்லிவிட்டால் தீர்ந்துடுமோ!!!
இப்படிக்கு
'''''''''''''நினைவிழந்தவன் நினைவுகளை தேடி'''''''''''''
==>>சத்யஸதீஷ்

பதிவு : சத்யஸதீஷ்
நாள் : 8-Feb-15, 6:04 pm

மேலே