எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தமிழின் எழுத்தாளுமைகளில் ஒருவரான ஜெயகாந்தன் இயற்கை எய்தினார். சில...

தமிழின் எழுத்தாளுமைகளில் ஒருவரான ஜெயகாந்தன் இயற்கை எய்தினார்.

சில நேரங்களில் சில ஆளுமைகள்.

தமிழுக்காக எழுதிய தலைவனைப்பார்த்து
தானும் எழுத ஆசைப்பட்ட காலன்
மரணப்புத்தகத்திலா எழுதவேண்டும் இவர் பெயரை?

நாள் : 8-Apr-15, 11:56 pm

மேலே