எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

இவன் தலித்தா..................? இல்லை........... இவன் மனிதன்.. இவன் பிராமணனா...........?...

இவன் தலித்தா..................? இல்லை........... இவன் மனிதன்..

இவன் பிராமணனா...........? இல்லை ............ இவன் மனிதன்....
எழுத்துக்களை அடக்கிப் பின் தானும் அடக்கமாகவே இருந்து கொண்டவர்..... எழுத்துலகின் பிதாமகன் ஜெயகாந்தனின் மறைவு துயரத்தினுள் அமிழ்த்துகிறது.....

பதிவு : கட்டாரி
நாள் : 9-Apr-15, 8:20 am

மேலே