எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எனக்காக பிறந்தவள் நீ!! உன்னை இன்றி யாரை தேடும்...

எனக்காக பிறந்தவள்
                        நீ!!
      உன்னை இன்றி
      யாரை  தேடும் 
             என்  இதயம்!!

பதிவு : kutti
நாள் : 20-Mar-19, 10:40 am

மேலே