எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உன்னையும் என்னையும் உள்ளே போட்டு தாறுமாறாக பிழிந்து கொண்டிருக்கும்...

உன்னையும் என்னையும் உள்ளே போட்டு 

தாறுமாறாக 

பிழிந்து கொண்டிருக்கும் 

அந்த எந்திரத்திற்கு 

காதல் என்று பெயர்

நாள் : 6-Aug-21, 12:03 am

மேலே