எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

" உறக்கத்திலும் விழித்திருப்பவன் ஜெயிப்பான்! விழித்திருந்தும் தூங்குபவன் இழப்பான்!"....


"உறக்கத்திலும் 
விழித்திருப்பவன் 
ஜெயிப்பான்! 
விழித்திருந்தும் 
தூங்குபவன்  
இழப்பான்!".

பதிவு : லக்க்ஷியா
நாள் : 6-Aug-21, 10:50 am

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே