கவிதை

கருத்துக்களை எழுத்துக் கோர்வையில் சொல்வது தான் கவிதையா?கேட்டவர் : கானல் நீா்
நாள் : 23-Jul-14, 4:28 pm
0


மேலே