எழுத்து தளத்தில் உள்ள சந்தேகங்கள்

எழுத்து தளத்தில் உள்ள சந்தேகங்கள்

மொத்த புள்ளிகள் உள்ளது அதை வைத்து என்ன செய்வது?

கவிதைகள் எதைக்கொண்டு சிறந்தவை பட்டியலில் இடம்பெறுகின்றன?

சிலருக்கு வாசகர் எனவும் சிலருக்கு எழுத்தாளர் எனவும் குறிப்பிட படுகிறதே அது எதை வைத்து?கேட்டவர் : மன்சூர்
நாள் : 10-Jun-17, 2:12 pm
2


மேலே