கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்திய கூட்டாட்சி தத்துவம்


இந்திய கூட்டாட்சி தத்துவம் 2050ம் ஆண்டுகளில்?


Nathan5a854b1c08cea 16-Oct-2018 இறுதி நாள் : 30-Nov-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

வீழ்ந்து விடும்

5 votes 29%

தொடரும்பலமாகும்

2 votes 12%

மிக பலவீனமாகிவிடும்

3 votes 18%

தெரியவில்லை

7 votes 41%

வாசகர் தேர்வு

வீழ்ந்து விடும்

56 votes 32%

தொடரும்பலமாகும்

40 votes 23%

மிக பலவீனமாகிவிடும்

32 votes 18%

தெரியவில்லை

45 votes 26%

மேலே