கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்திய கூட்டாட்சி தத்துவம்


இந்திய கூட்டாட்சி தத்துவம் 2050ம் ஆண்டுகளில்?


Nathan5a854b1c08cea 16-Oct-2018 இறுதி நாள் : 30-Nov-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

வீழ்ந்து விடும்

24 votes 29%

தொடரும்பலமாகும்

14 votes 17%

மிக பலவீனமாகிவிடும்

16 votes 19%

தெரியவில்லை

30 votes 36%

வாசகர் தேர்வு

வீழ்ந்து விடும்

408 votes 33%

தொடரும்பலமாகும்

308 votes 25%

மிக பலவீனமாகிவிடும்

226 votes 19%

தெரியவில்லை

276 votes 23%


மேலே