கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்திய கூட்டாட்சி தத்துவம்


இந்திய கூட்டாட்சி தத்துவம் 2050ம் ஆண்டுகளில்?


Nathan5a854b1c08cea 16-Oct-2018 இறுதி நாள் : 30-Nov-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

வீழ்ந்து விடும்

19 votes 28%

தொடரும்பலமாகும்

12 votes 17%

மிக பலவீனமாகிவிடும்

12 votes 17%

தெரியவில்லை

26 votes 38%

வாசகர் தேர்வு

வீழ்ந்து விடும்

309 votes 32%

தொடரும்பலமாகும்

247 votes 26%

மிக பலவீனமாகிவிடும்

173 votes 18%

தெரியவில்லை

229 votes 24%

மேலே