கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

அரசியல்


இன்றைய அரசியல் தரம் தாழ்ந்ததுக்கு காரணம்?


Nathan5a854b1c08cea 25-Aug-2019 இறுதி நாள் : 30-Sep-2019
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

மக்களின் அறியாமை

1 votes 20%

மக்களின் பொறுப்பின்மை

4 votes 80%

மக்களின் பேராசை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

மக்களின் அறியாமை

14 votes 36%

மக்களின் பொறுப்பின்மை

12 votes 31%

மக்களின் பேராசை

13 votes 33%


மேலே