கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

படித்த இளைஞர்கள் வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு செல்வது


படித்த இளைஞர்கள் வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு செல்வது சரியா?


babyraja 25-Nov-2013 இறுதி நாள் : 06-Dec-2013
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சரி திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு

7 votes 21%

சென்று கற்று தாய் நாடு திரும்ப வேண்டும்

15 votes 44%

அது அவர்களது விருப்பம்

9 votes 26%

வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு செல்வது தவறு

3 votes 9%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

சரி திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு

18 votes 35%

சென்று கற்று தாய் நாடு திரும்ப வேண்டும்

15 votes 29%

அது அவர்களது விருப்பம்

8 votes 15%

வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு செல்வது தவறு

9 votes 17%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 4%


மேலே