கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இன்றைய தொலைக்காட்சி தொடர்களால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது


இன்றைய தொலைக்காட்சி தொடர்களால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது?


Ayidan 02-Dec-2013 இறுதி நாள் : 09-Dec-2013
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆண்கள்

1 votes 3%

பெண்கள்

10 votes 32%

இருவரும்

19 votes 61%

இருவருமில்லை

1 votes 3%

வாசகர் தேர்வு

ஆண்கள்

10 votes 11%

பெண்கள்

45 votes 51%

இருவரும்

28 votes 32%

இருவருமில்லை

5 votes 6%


மேலே