கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தமிழ் திரைப் பாடல்களில் ஆங்கிலச் சொற்கள் அவசியமா?


தமிழ் திரைப் பாடல்களில் ஆங்கிலச் சொற்கள் அவசியமா?


k nilavan 21-Mar-2014 இறுதி நாள் : 01-Apr-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

அவசியம்

4 votes 14%

அவசியமில்லை

23 votes 79%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 7%

வாசகர் தேர்வு

அவசியம்

17 votes 22%

அவசியமில்லை

51 votes 67%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

8 votes 11%


மேலே