கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்தியாவில் மதம் மற்றும் ஜாதி சார்ந்த கட்சிகளுக்கு தடை விதிக்கலாமா?


இந்தியாவில் மதம் மற்றும் ஜாதி சார்ந்த கட்சிகளுக்கு தடை விதிக்கலாமா?


Javith mianded.M 08-May-2014 இறுதி நாள் : 20-May-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

தடை விதிக்கலாம்

30 votes 81%

தடை விதிக்கக்கூடாது

3 votes 8%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

4 votes 11%

வாசகர் தேர்வு

தடை விதிக்கலாம்

49 votes 77%

தடை விதிக்கக்கூடாது

10 votes 16%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

5 votes 8%


மேலே