கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தூய்மை இந்தியா திட்டத்தில் முதலில் சுத்தம் செய்ய வேண்டியது


தூய்மை இந்தியா திட்டத்தில் முதலில் சுத்தம் செய்ய வேண்டியது


vickramhx 03-Oct-2014 இறுதி நாள் : 10-Oct-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

அரசியல்

6 votes 32%

நிர்வாகம்

6 votes 32%

சுற்றுப்புறம்

7 votes 37%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

அரசியல்

19 votes 70%

நிர்வாகம்

0 votes 0%

சுற்றுப்புறம்

8 votes 30%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%


மேலே