கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வுகளை எழுதுபவர்களுக்கான உச்ச வயது வரம்பை குறைக்கும் மத்திய அரசின் திட்டம்


சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வுகளை எழுதுபவர்களுக்கான உச்ச வயது வரம்பை குறைக்கும் மத்திய அரசின் திட்டம்


Vallanadan 21-Nov-2014 இறுதி நாள் : 01-Dec-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 18%

சரியானது

4 votes 36%

தவறானது

5 votes 45%

வாசகர் தேர்வு

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

5 votes 16%

சரியானது

14 votes 44%

தவறானது

13 votes 41%


மேலே