கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நீண்ட தூர சுகமான பயணத்திற்கு ஏற்ற வாகனம் எது?


நீண்ட தூர சுகமான பயணத்திற்கு ஏற்ற வாகனம் எது?


பா ஆ ஞானசேகர் 24-Nov-2014 இறுதி நாள் : 02-Dec-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

கார்

6 votes 29%

மோட்டார் சைக்கிள்

1 votes 5%

பேருந்து

1 votes 5%

ரயில் வண்டி

10 votes 48%

ஆகாய விமானம்

2 votes 10%

மற்றவை

0 votes 0%

இவற்றில் எதுவுமில்லை

1 votes 5%

வாசகர் தேர்வு

கார்

9 votes 24%

மோட்டார் சைக்கிள்

4 votes 11%

பேருந்து

1 votes 3%

ரயில் வண்டி

17 votes 46%

ஆகாய விமானம்

2 votes 5%

மற்றவை

2 votes 5%

இவற்றில் எதுவுமில்லை

2 votes 5%


மேலே