கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

சென்னையில் நடந்த உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட ரூ 1 லட்சம் கோடி முதலீடு தமிழ்நாட்டுக்கு வருமா? இதனால் நாட்டிற்கு நன்மை விளையுமா?


சென்னையில் நடந்த உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட ரூ. 1 லட்சம் கோடி முதலீடு தமிழ்நாட்டுக்கு வருமா? இதனால் நாட்டிற்கு நன்மை விளையுமா?


Geeths 11-Sep-2015 இறுதி நாள் : 14-Sep-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம் நாட்டிற்கு நன்மை விளையும்

0 votes 0%

இதனால் ஒரு பயனும் இல்லை

1 votes 14%

தேர்தல் முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட அரசியல் விளையாட்டு

6 votes 86%

வாசகர் தேர்வு

ஆம் நாட்டிற்கு நன்மை விளையும்

18 votes 41%

இதனால் ஒரு பயனும் இல்லை

12 votes 27%

தேர்தல் முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட அரசியல் விளையாட்டு

14 votes 32%


மேலே