கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்திய அரசு மகிழுந்து ஓட்டாத நாளை நாடு முழுவதும் கடைபிடிக்க வேண்டுமா?


இந்திய அரசு மகிழுந்து ஓட்டாத நாளை நாடு முழுவதும் கடைபிடிக்க வேண்டுமா?


Geeths 22-Sep-2015 இறுதி நாள் : 25-Sep-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சுற்றசூழல் மாசுபடுவதை கட்டுப்படுத்தும்

2 votes 50%

கூட்ட நெரிசலை கட்டுபடுத்தும்

0 votes 0%

அரசாங்கம் தனிமனித சுகந்திரத்தில் தலையிடுவது தவறு

2 votes 50%

வாசகர் தேர்வு

சுற்றசூழல் மாசுபடுவதை கட்டுப்படுத்தும்

11 votes 65%

கூட்ட நெரிசலை கட்டுபடுத்தும்

2 votes 12%

அரசாங்கம் தனிமனித சுகந்திரத்தில் தலையிடுவது தவறு

4 votes 24%


மேலே