கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்திய சுகாதார அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது?


இந்திய சுகாதார அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது?


Geeths 26-Oct-2015 இறுதி நாள் : 30-Oct-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சிறந்த முறையில் செயல்படுகிறது

0 votes 0%

பரவில்லை

1 votes 10%

மோசம்

3 votes 30%

மிகவும் மோசம்

1 votes 10%

என்னது செயல்படுகிறதா?

5 votes 50%

வாசகர் தேர்வு

சிறந்த முறையில் செயல்படுகிறது

0 votes 0%

பரவில்லை

3 votes 9%

மோசம்

6 votes 17%

மிகவும் மோசம்

5 votes 14%

என்னது செயல்படுகிறதா?

21 votes 60%


மேலே