கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

கருணை கொலை செய்வது சரியா? தவறா?


கருணை கொலை செய்வது சரியா? தவறா?


Geeths 15-Feb-2016 இறுதி நாள் : 18-Feb-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சரி

1 votes 50%

தவறு

1 votes 50%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

சரி

11 votes 31%

தவறு

13 votes 37%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

11 votes 31%


மேலே