கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பள்ளிகளில் வரலாற்று பாடங்கள் அவசியமா?


பள்ளிகளில் வரலாற்று பாடங்கள் அவசியமா?


Geeths 20-Apr-2016 இறுதி நாள் : 25-Apr-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம் வரலாறு மிகவும் முக்கியம்

6 votes 100%

இன்றைய சூழ்நிலையில் வரலாறு தெரிந்திருக்க அவசியம் இல்லை

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

ஆம் வரலாறு மிகவும் முக்கியம்

17 votes 89%

இன்றைய சூழ்நிலையில் வரலாறு தெரிந்திருக்க அவசியம் இல்லை

2 votes 11%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%


மேலே