கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ரியோ ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டியில் இந்தியா எத்தனை பதக்கங்கள் வெல்லும்?


ரியோ ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டியில் இந்தியா எத்தனை பதக்கங்கள் வெல்லும்?


Geeths 11-Aug-2016 இறுதி நாள் : 15-Aug-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஒரு பதக்கம் கூட வெல்லாது

3 votes 19%

1-3 பதக்கங்கள் வெல்லும்

4 votes 25%

5-10 பதக்கங்கள் வெல்லும்

7 votes 44%

3-5 பதக்கங்கள் வெல்லும்

2 votes 13%

வாசகர் தேர்வு

ஒரு பதக்கம் கூட வெல்லாது

60 votes 33%

1-3 பதக்கங்கள் வெல்லும்

68 votes 38%

5-10 பதக்கங்கள் வெல்லும்

32 votes 18%

3-5 பதக்கங்கள் வெல்லும்

20 votes 11%


மேலே