கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தமிழ்மொழி


கல் தோன்றா மண் தோன்றா காலத்துக்கு முன் தோன்றிய மொழி எம் தமிழ்மொழி என்பது நம் தமிழ் பற்றின் வெளிப்பாட்டு வார்த்தைகளே . ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா ?


KOBANABARHAVI 23-Dec-2016 இறுதி நாள் : 16-Jan-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

0 votes 0%

இல்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

1 votes 100%

இல்லை

0 votes 0%

மேலே