கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்திய அரசாங்கம் தமிழகத்தையும் தமிழ் மக்களையும் அலட்சியப்படுத்துகிறதா?


இந்திய அரசாங்கம் தமிழகத்தையும் தமிழ் மக்களையும் அலட்சியப்படுத்துகிறதா?


Geeths 04-Apr-2017 இறுதி நாள் : 14-Apr-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

56 votes 82%

இல்லை

4 votes 6%

இருக்கலாம்

8 votes 12%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

754 votes 84%

இல்லை

73 votes 8%

இருக்கலாம்

69 votes 8%


மேலே