கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

உங்களுக்கு ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை இருக்கிறதா?


உங்களுக்கு ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை இருக்கிறதா?


Geeths 21-Aug-2017 இறுதி நாள் : 24-Aug-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

இருக்கு

1 votes 9%

இல்லை

6 votes 55%

இருக்கு ஆனா இல்லை

2 votes 18%

நல்லது சொன்ன இருக்கு கேட்டது சொன்ன இல்லை

2 votes 18%

வாசகர் தேர்வு

இருக்கு

19 votes 37%

இல்லை

20 votes 39%

இருக்கு ஆனா இல்லை

8 votes 16%

நல்லது சொன்ன இருக்கு கேட்டது சொன்ன இல்லை

4 votes 8%

மேலே