கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இன்றைய கல்வி தரத்தில் எந்த கல்வி முறை சிறப்பாக இருக்கிறது?


இன்றைய கல்வி தரத்தில் எந்த கல்வி முறை சிறப்பாக இருக்கிறது?


Geeths 28-Sep-2017 இறுதி நாள் : 02-Nov-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

MATRIC

1 votes 20%

CBSE

1 votes 20%

ICSE

3 votes 60%

IGCSE

0 votes 0%

IB

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

MATRIC

10 votes 33%

CBSE

15 votes 50%

ICSE

4 votes 13%

IGCSE

1 votes 3%

IB

0 votes 0%


சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே