கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு உங்கள் குடும்பத்தின் செலவு எவ்வளவு?


தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு உங்கள் குடும்பத்தின் செலவு எவ்வளவு?


Geeths 06-Oct-2017 இறுதி நாள் : 15-Oct-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

Rs1000-2000

16 votes 41%

Rs2000-5000

12 votes 31%

Rs5000-7000

2 votes 5%

Rs7000-10000

6 votes 15%

Rs10000-15000

1 votes 3%

15000கும் மேல்

2 votes 5%

வாசகர் தேர்வு

Rs1000-2000

83 votes 29%

Rs2000-5000

53 votes 19%

Rs5000-7000

50 votes 18%

Rs7000-10000

58 votes 20%

Rs10000-15000

15 votes 5%

15000கும் மேல்

24 votes 8%

மேலே