கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு உங்கள் குடும்பத்தின் செலவு எவ்வளவு?


தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு உங்கள் குடும்பத்தின் செலவு எவ்வளவு?


Geeths 06-Oct-2017 இறுதி நாள் : 15-Oct-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

Rs1000-2000

17 votes 37%

Rs2000-5000

13 votes 28%

Rs5000-7000

4 votes 9%

Rs7000-10000

7 votes 15%

Rs10000-15000

1 votes 2%

15000கும் மேல்

4 votes 9%

வாசகர் தேர்வு

Rs1000-2000

105 votes 31%

Rs2000-5000

63 votes 19%

Rs5000-7000

59 votes 17%

Rs7000-10000

68 votes 20%

Rs10000-15000

18 votes 5%

15000கும் மேல்

27 votes 8%


மேலே